Voorschool binnen kinderdagverblijf

Kindercentrum Moeders Schoot  biedt ruimte aan 2 babygroepen, 1 peutergroepen, 2 voorschool groep en twee buitenschoolse opvang groepen, verspreidt over drie locaties (zie paragraaf 5.14 van het pedagogisch beleidsplan).

Voor onze voorschool groepen hebben wij een ouderbeleid VVE opgesteld, welke de ouder ontvangt tijdens het intakegesprek op de voorschool. In dit ouderbeleid VVE staat uitgebreide informatie over de voorschool. Hieronder ziet u een beknopt stukje over de voorschool.

Indien een kind van 2  jaar een voorschool indicatie heeft gekregen van het consultatiebureau, wordt het kind in een voorschoolgroep geplaatst.  We zijn erkend door de gemeente aangezien wij:  genoeg doelgroep kinderen hebben, de juiste inrichting hebben en het juiste materiaal en opleiding van personeel  hebben dat voldoet aan de eisen van een voorschool. Zo hebben alle voorschool leidsters de door de gemeente vereiste Nederlandse Taaltoets gehaald en zijn zij gecertificeerd voor de gehanteerde voorschoolmethode.

Door medewerkers van het consultatiebureau krijgen kinderen al dan niet een voorschoolindicatie. Kinderen tussen de 2 en 4 jaar met voorschoolindicatie, hebben recht op voorscholing. Het erkende voorschoolprogramma Uk en Puk  wordt in alle groepen van  Kindercentrum Moeders Schoot  gebruikt. Hiermee willen wij bewerkstellen dat er één doorgaande lijn is van babygroep tot en met de peutergroep. Op deze wijze werken alle groepen met de zelfde thema’s. Het voorschoolprogramma bestaat uit 10 thema’s. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld  thema Hatsjoe, ik en mijn familie en regen ect. In de babygroepen leren wij de kinderen wie Puk is en maken ze kennis met hem. In de kring worden liedjes gezongen  samen met Puk. Na de kring mogen de kinderen vrij spelen met Puk.

In de voorscholen en peutergroepen worden de kinderen voorbereid op de basisschool. In de groepen zijn de speelhoeken op dezelfde wijze ingedeeld  als groep 1en 2 van de basisschool.

Zowel in de ochtend als in de middag word de kring gedaan. In de kring worden allerlei activiteiten uitgevoerd.  Deze activiteiten komen onder andere  voort uit het voorschoolprogramma Uk en Puk. De pedagogisch medewerkers zingen liedjes, zoals goedemorgen wie zit er naast je en de dagen van de week etc. Ook wordt er gebruik gemaakt van woordkaarten, interactief voorlezen, rekenprikkels( hoog, laag, klein, groot, meer, minder etc.), ontluikende gecijferdheid ( synchroon tellen etc.) en rollenspel. Na de kring worden de kinderen in homogene groepen verdeeld in de speelhoeken. Op deze wijze kunnen wij de kinderen  volgen in  hun ontwikkeling. Aangezien deze kinderen op het zelfde ontwikkelingsniveau zitten, kunnen de pedagogisch medewerkers sturing geven aan het ontwikkelingsproces van de kinderen. Dit doen ze onder andere door het aanbieden van nieuwe werkjes, opdrachten en activiteiten. Op deze manier kan de pedagogisch medewerker de geobserveerde informatie over de kinderen registreren in KIJK.  De kinderen rouleren in de speelhoeken en als de kinderen spelen met elkaar en stimuleert de pedagogisch medewerker  de kinderen tot interactie en dialogen. Wij hebben ook kinderen die nog niet kunnen praten, maar wij leren hun op een andere manier te communiceren bijvoorbeeld door te wijzen.  Op bepaalde momenten op de dag mogen de kinderen vrij spelen  in de groep.  Ze kunnen dan zelf bepalen met wie ze wel of niet willen spelen. Tijdens de knutselactiviteiten worden de kinderen gestimuleerd mee te doen, echter worden zij niet gedwongen. Als een kind dan iets anders wil doen dan mag dat. De gemaakte knutselwerkjes worden op de themamuur opgehangen. Als er nieuw thema komt worden de werkjes van de themamuur gehaald en in het plakboek van het betreffende kind gedaan,  welke het mee krijgt als de opvang verlaten word.

Mocht er uit KIJK blijken dat een kind op een bepaald ontwikkelingsgebied een achterstand heeft, dan wordt er een gesprek met de ouders gevoerd, waarbij de pedagogisch medewerker bij zit. In dit gesprek stellen wij een plan op hoe wij het kind gaan begeleiden en waar de ouders in kunnen ondersteunen. Wij verzoeken de ouders om toestemming te geven voor individuele begeleiding van hun kind. De pedagogisch medewerker of VVE coördinator begeleid het individueel kind. Zij biedt gerichte activiteiten aan die het kind stimuleren bij de ontwikkelingsachterstand van het kind. De zelfde activiteiten krijgen de ouders ook mee naar huis. Na een maand wordt er geëvalueerd met de ouders hoe het ervoor staat. Als de begeleiding geen resultaat oplevert, dan wordt , alleen met toestemming van de ouder, contact opgenomen met een orthopedagoog van ’T Kabouterhuis die ons pedagogische adviezen en tips kan geven om het kind verder te helpen.

De pedagogisch medewerksters in zowel de peutergroepen als in de babygroepen hebben de cursus VVE sterk gevolgd, een algemene basistraining in vaardigheden nodig om een educatief programma als Ko Totaal te kunnen gebruiken.

Vanaf januari 2018 is de voorschool niet meer gratis maar betaald.   De ouders dienen een inkomstafhankelijke bijdrage te leveren. De onderstaande informatie gaat voornamelijk over de bekostiging van het aantal voorschool uren welke u kunt afnemen op de voorschool van uw kind.

Wij hebben als uurtarief voor de voorschool een bedrag van €11,38 per uur bepaald. Wanneer u een combinatie van kinderdagverblijf uren en voorschool uren afneemt, geldt er een ander tarief, namelijk een gemiddelde hiervan. Dit is een combinatie gebaseerd op het in uw contract afgesproken uurtarief voor het kinderdagverblijf (dit kan per klant verschillen omdat er verschillende soorten contracten bestaan, te denken aan een hele dag opvang of een aantal uren per dag) en het uurtarief van €11,38 voor de voorschool.

VVE naar 16 uur

Vanaf 1 augustus 2020 dienen ouders minimaal 16 uur voorschoolse educatie uren per week af te nemen, oftewel 960 uur per jaar voor alle peuters tussen 2,5 tot 4 jaar met een VVE-indicatie. Deze regeling geldt alleen voor startende kinderen; voor kinderen die vóór 1 augustus 2020 2,5 jaar waren en gebruikmaakten van VVE is er een overgangsregeling en geldt deze verplichting niet.

Dit betekent voor de ouders dat de VVE-aanbod van minimaal 10 uur per week naar minimaal 16 uur per week gedurende 40 weken per jaar gaat. Ouders zijn echter niet verplicht om 16 uur af te nemen.

Wij bieden op locatie dr. H. Colijnstraat 250, groep Tom en Jerry op 5 dagen VVE aan, verspreid over 3 dagdelen VVE die de ouders zelf mogen uitkiezen, waarvan 2 dagen 5,5 uur van 8.30 tot 14.00 uur en 1 dag 5 uur van 8.30 tot 13.30 uur.

Op locatie Dr. H. Colijnstraat 427 bieden wij momenteel op de groepen Kabouters en Smurfen op 3 dagen VVE aan, waarvan 2 dagen 5,5 uur van 8.30 tot 14.00 uur en 1 dag 5 uur van 8.30 tot 13.30 uur. Vanaf 1 november 2020 bieden wij op deze vestiging 5 dagen VVE aan, verspreid over 3 dagdelen VVE die de ouders zelf mogen uitkiezen, waarvan 2 dagen 5,5 uur van 8.30 tot 14.00 uur en 1 dag 5 uur van 8.30 tot 13.30 uur.

Vanaf 2 jaar mag uw kind VVE uren afnemen, echter zullen deze niet meetellen in de 960 uur dat geldig is voor vanaf 2,5 jarige leeftijd tot aan 4 jaar. Een aanbod gedurende meer dan 40 weken per jaar is mogelijk.

De invulling van de 5,5 en 5 uur voorschool kunt u terugvinden in paragraaf 5.18 van het pedagogisch beleidsplan. Tijdens het intakegesprek krijgen de ouders het Ouderbeleid VVE mee waarin uitgebreid wordt verteld over de invulling van de VVE uren en op welke manier educatie aan bod komt.

Menu